Advisor

顾问

李文献医生
李文献医生

Dr Lee Boon Yang

President

会长

张伟伟先生
张伟伟先生

Mr James Teo Wee Wee, PBM

Deputy President

署理会长

郑志琦先生
郑志琦先生

Mr Tay Chee Kee

Vice-President
副会长
4
邱荣水先生
Mr Khoo Yong Chwee

Vice-President
副会长
5
李秀炎先生
Mr Richard lee Siew-Iam

Vice-President
副会长
6
张建安先生
Dato Sri Teo Kiang Ang, PBM

Vice-President
副会长
7
陈健立先生
Mr Tan Kien Lip

Vice-President
副会长
8
陈立发先生
Mr Tan Lee Huak, PBM

Vice-President
副会长
21
黄南德先生
Mr Ng Nam Teck

Vice-President
副会长
22
张冲福先生
Mr Teo Chong Hock, O.St.J

Vice-President
副会长
15
谢楚明先生
Mr Chia Chor Meng, JP, BBM

Vice-President
副会长
18
曾建权先生
Mr Chan Kian Kuan

Secretary General
秘书长
9
陈庆来先生
Mr Tan Keng Lai

Deputy Secretary General
副秘书长
10
黄永辉先生
Mr Ng Yong Hwee, PBM

Treasurer
财政
11
王振强先生
Mr Roland Heng Chin Kiang, PBM

Deputy Treasurer
副财政
12
张昌隆先生
Mr Teo Chiang Long

Internal Auditor
内部查账
13
潘峇厘先生
Mr Phua Bah Lee

Internal Auditor
内部查账
14
蔡华春先生
Mr Eric Chua Hwa Choon

Chairman, International Business
国际商业组主任
15
谢楚明先生
Mr Chia Chor Meng, JP, BBM

Vice-Chairman, International Business
国际商业组副主任
16
洪振群先生
Mr Ang Chin Koon, PBM, S.B.St.J

Chairman, Domestic Business
国内商业组主任
17
卓林茂先生
Mr Toh Lim Mok, JP, BBM(L)

Vice-Chairman, Domestic Business
国内商业组副主任
18
曾建权先生
Mr Chan Kian Kuan

Chairman, Social and Membership
外事与会员事务组主任
19
林三顺先生
Mr Lim Sah Soon, PPA

Vice-Chairman, Social and Membership
外事与会员事务组副主任
20
林顺德先生
Mr Suntianto

Council Member
理事
23
马廷茂先生
Mr Baey Theng Mong, PBM

Council Member
理事
24
吴乔青博士
Dr Wu Chiaw Ching

Council Member
理事
25
邱殷继先生
Mr Ku Kun Kee

Council Member
理事
26
洪云生先生
Mr Ang Hoon Seng

Council Member
理事
27
吴锦福先生
Mr Goh Kim Hock

Council Member
理事
29
李先华先生
Mr Lee Seah Wah

Council Member
理事
30
郭松安先生
Mr Quek Song Ang

Council Member
理事
31
吕纪鹏律师
Mr Lie Kee Pong

Council Member
理事
32
吴锦俊先生
Mr Goh Kim Chun, BBM,PBS

Council Member
理事
33
张明德先生
Mr Teo Beng Teck

Council Member
理事
34
陈运明先生
Mr Tan Oon Meng

Council Member
理事
35
林振文先生
Mr Lim Chin Boon, PBM

Council Member
理事
36
周昭铭先生
Mr Chew Chiow Meng

Council Member
理事
37
陈伟秋先生
Mr Tan Wee Chen

Council Member
理事
38
连家立先生
Mr Philip Lien@Lin Ka Lap

Council Member
理事
39
陈岳雄先生
Mr Tan Ngak Hiong

Council Member
理事
40
洪静来先生
Mr Ang Cheng Lai

Council Member
理事
41
林亚成先生
Mr Lim Ah Seng

Council Member
理事
42
黄锡海先生
Mr Ng Siak Hai

Council Member
理事
43
蔡吉丰先生
Mr Chua Kit Hong

Council Member
理事
陈文康先生
Mr Tan Boon Khung

Council Member
理事
49
李为万先生
Mr Lee Wee Buang

Council Member
理事
50
林纬毅博士
Dr Ning Ngui Ngi

Council Member
理事
51
连振成先生
Mr Lien Kim Seng, PBM

Council Member
理事
52
郑炳山先生
Mr Tay Peng Suan, PBM

Council Member
理事
53
林焕章先生
Mr Lim Huan Chiang, JP, BBM(L)
Council Member
理事
54
郑炳树先生
Mr Tay Pen Soo, BBM
Council Member
理事
55
邹杰威先生
Mr Chow Jiewei
Council Member
理事
56
成骏元先生
Mr Seng Chun Guan 
Council Member
理事
57
许庆祥先生
Mr Koh Keng Siang

End