PRESIDENT

会长


Mr Chia Chor Meng, JP, BBM Mr Chia Chor Meng, JP, BBM
谢楚明先生

Mr Chia Chor Meng, JP, BBM

 

DEPUTY PRESIDENT

署理会长


Dato Sri Dr Lim Yong Guan, PBM Dato Sri Dr Lim Yong Guan, PBM
林雍杰博士

Dato Sri Dr Lim Yong Guan, PBM

Vice-President
副会长
Dato Sri Teo Kiang Ang, PBM
张建安先生
Dato Sri Teo Kiang Ang, PBM

 

 

Vice-President
副会长
Mr Tan Lee Huak
陈立发先生
Mr Tan Lee Huak
Vice-President
副会长
Mr Richard lee Sew-Iam
李秀炎先生
Mr Richard lee Sew-Iam

 

Vice-President
副会长
Mr Ng Nam Teck
黄南德先生
Mr Ng Nam Teck

Vice-President
副会长
Mr Lai Thian Siew
赖天秀先生
Mr Lai Thian Siew
Vice-President
副会长
Mr Tan Kien Lip
陈健立先生
Mr Tan Kien Lip
Vice-President
副会长
Mr Teo Chiang Long
张昌隆先生
Mr Teo Chiang Long
Vice-President
副会长
Mr Teo Wee Wee, PBM
张伟伟先生
Mr Teo Wee Wee, PBM
Vice-President
副会长
Khoo Yong Chwee
邱荣水先生
Khoo Yong Chwee
Vice-President
副会长
Mr Teo Chong Hock, C.St.J
张冲福先生
Mr Teo Chong Hock, C.St.J
Vice-President
副会长
Mr Ng Siow How, PBM
黄绍豪先生
Mr Ng Siow How, PBM
Vice-President
副会长
Mr Heng Chin Kiang Roland, PBM
王振强先生
Mr Heng Chin Kiang Roland, PBM
Vice-President
副会长
Mr Ng Siak Hai, PBM
黄锡海先生
Mr Ng Siak Hai, PBM

Vice-President
副会长
Dr Lim Boh Soon
林宝顺博士
Dr Lim Boh Soon

Secretary General
秘书长
Mr Tan Boon Khung
陈文康先生
Mr Tan Boon Khung
Deputy Secretary General
副秘书长
Mr Chua Hwa Choon Eric, PBM
蔡华春先生
Mr Chua Hwa Choon Eric, PBM
Treasurer
财政
Mr Lee Sean Wah
李先华先生
Mr Lee Sean Wah
Deputy Treasurer
副财政
Mr Tay Peng Suan, PBM
郑炳山先生
Mr Tay Peng Suan, PBM
Internal Auditor
内部查账
Dr Wu Chiaw Ching
吴乔青博士
Dr Wu Chiaw Ching
Internal Auditor
内部查账
Mr Goh Kim Hock, PBM
吴锦福先生
Mr Goh Kim Hock, PBM
Chairman, Public Affairs and Membership Committee
外事与会员事务组主任
Mr Lim Sah Soon, PPA(P)(G)
林三顺先生
Mr Lim Sah Soon, PPA(P)(G)
Vice-Chairman, Public Affairs and Membership Committee
外事与会员事务组副主任
Mr Suntianto
林顺德先生
Mr Suntianto
Chairman, Corporate Business
企业交流组主任
Dr Yeo Guat Kwang
杨木光博士
Dr Yeo Guat Kwang
Vice Chairman, Corporate Business
企业交流组副主任
Mr Tay Khiam Back, BBM
郑谦木先生
Mr Tay Khiam Back, BBM
Member, Corporate Business
企业交流组委员
Mr Ng Yong Hwee, PBM
黄永辉先生
Mr Ng Yong Hwee, PBM
Member, Corporate Business
企业交流组委员
Mr Lim Chin Boon, BBM
林振文先生
Mr Lim Chin Boon, BBM

Member, Corporate Business
企业交流组委员
Mr Ang Chin Koon, PBM, O.St.J
洪振群先生
Mr Ang Chin Koon, PBM, O.St.J
Member, Corporate Business
企业交流组委员
Mr Teo Beng Teck, PBM
张民德先生
Mr Teo Beng Teck, PBM
Member, Corporate Business
企业交流组委员
Mr Seng Chun Guan,PBS (T)
成骏元先生
Mr Seng Chun Guan,PBS (T)

Council Member
理事
Mr Phua Bah Lee
潘峇厘先生
Mr Phua Bah Lee
Council Member
理事
Mr Baey Theng Mong, PBM
马廷茂先生
Mr Baey Theng Mong, PBM
Council Member
理事
Mr Ku Kun Kee
邱殷继先生
Mr Ku Kun Kee
Council Member
理事
Mr Ang Hoon Seng
洪云生先生
Mr Ang Hoon Seng

Council Member
理事
Mr Quek Song Ang
郭松安先生
Mr Quek Song Ang

Council Member
理事
Mr Lie Kee Pong
吕纪鹏律师
Mr Lie Kee Pong
Council Member
理事
Mr Goh Kim Chun, BBM, PBS
吴锦俊先生
Mr Goh Kim Chun, BBM, PBS
Council Member
理事
Mr Tan Oon Meng
陈运明先生
Mr Tan Oon Meng
Council Member
理事
Mr Philip Lien@Lin Ka Lap
连家立先生
Mr Philip Lien@Lin Ka Lap
Council Member
理事
Mr Tan Ngak Hiong
陈岳雄先生
Mr Tan Ngak Hiong
Council Member
理事
Mr Ang Cheng Lai
洪静来先生
Mr Ang Cheng Lai
Council Member
理事
Mr Tan Teck Soon
陈德顺先生
Mr Tan Teck Soon
Council Member
理事
Mr Yio Kang Leng
姚鑑龙先生
Mr Yio Kang Leng
Council Member
理事
Mr Seow Liang Lim
萧两林先生
Mr Seow Liang Lim
Council Member
理事
Mr Lee Wee Buang
李为万先生
Mr Lee Wee Buang
Council Member
理事
Dr Ning Ngui Ngi
林纬毅博士
Dr Ning Ngui Ngi
Council Member
理事
Mr Lim Huan Chiang, JP, BBM(L)
林焕章先生
Mr Lim Huan Chiang, JP, BBM(L)
Council Member
理事
Mr Tay Pen Soo, BBM
郑炳树先生
Mr Tay Pen Soo, BBM
Council Member
理事
Mr Koh Keng Siang Francis
许庆祥先生
Mr Koh Keng Siang Francis
Council Member
理事
Ms Chan Hwee Keng Diana
曾惠卿女士
Ms Chan Hwee Keng Diana
Council Member
理事
Mr Tay How Chung
郑浩川先生
Mr Tay How Chung
Council Member
理事
Mr Bong Teck Meng
黄德明先生
Mr Bong Teck Meng
Council Member
理事
Mr Ng Kim Joo
吴锦裕先生
Mr Ng Kim Joo
Council Member
理事
Mr Tan Koh Gin
陈才群先生
Mr Tan Koh Gin
Council Member
理事
Mr Tan Guan Chai
陈源财先生
Mr Tan Guan Chai

 

Council Member
理事
Mr Lim Soi Tee
林细弟先生
Mr Lim Soi Tee

 

Council Member
理事
Mdm Seah Gek Choo
佘玉珠女士
Mdm Seah Gek Choo
Council Member
理事
Mr Ng Ngiap Khiang, PBM
黄业强先生
Mr Ng Ngiap Khiang, PBM

 

Council Member
理事
Mr Er Phweng Kiat
余焕杰先生
Mr Er Phweng Kiat